Montnegre 18-24, 08029 Barcelona
Sugranyes 4, local 1, 08029 Barcelona

CLÁUSULAS

1. NATURALESA DELS SERVEIS
1.1. Aquest contracte es conclou entre el client i el franquiciat de MBE identificat al revers d’aquest document (d’ara endavant, el Punt de venda MBE), propietat d’empresaris independents que operen sota la marca MBE mitjançant un contracte de franquícia subscrit amb MBE SPAIN 2000, S.L. Qualsevol referència a MBE en aquest document s’entén feta al punt de venda MBE i en cap cas a MBE SPAIN 2000, S.L.
1.2. Aquest contracte regula una prestació de serveis de transport, que s’ha de dur a terme d’acord amb el que preveu la Llei 15/2009 d’ 11 de novembre, de contracte de transport terrestre de mercaderies (d’ara endavant, “Llei 15/2009”) ) i per l’Ordre FOM/1882/2012, d’1 d’agost (d’ara endavant, “Ordre FOM/1882/2012”), en el cas de transport dins d’Espanya, i pel Conveni de Ginebra de 1956, relatiu al contracte de transport internacional de mercaderies per carretera (d’ara endavant, el “CMR”), per al cas de transport internacional. Així mateix, és aplicable qualsevol altra norma que modifiqui, complementi, ampliï o derogui les nomenades en aquest paràgraf.
1.3. A aquest efecte, s’entén per serveis de transport qualsevol servei de recollida, transport, distribució i lliurament d’enviaments (d’ara endavant, els serveis). La prestació dels serveis s’inicia amb la recollida dels enviaments, ja sigui al lloc indicat pel client o al Punt de venda MBE.
2. OBJECTE
D’acord amb allò que estableix la normativa nacional i internacional aplicable, s’entén per servei de transport quan el transportista s’obliga davant del client, a canvi d’un preu, a traslladar mercaderies d’un lloc a l’altre i posar-les a disposició de la persona que es designi, utilitzant mitjans mecànics amb capacitat de tracció pròpia.
3. MESURES DE SEGURETAT EN LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
3.1. El Proveïdor garanteix al Client els drets dels usuaris contemplats a la normativa aplicable i especialment el secret i inviolabilitat de les comunicacions de conformitat amb el que preveu l’article 18.3. de la Constitució Espanyola. A aquests efectes, el Proveïdor es compromet a no facilitar cap dada relativa a l’existència de l’enviament postal, a la classe, a les circumstàncies exteriors, a la identitat del remitent i del destinatari, ni a les adreces, a excepció dels supòsits en que vingui legalment obligat.
3.2. El Client declara i garanteix que (i, com cal, es compromet en relació amb qualsevol enviament a efectuar a l’empara d’aquest Acord a):
i. Ostenta la titularitat, legitimitat o drets necessaris per a l’ús de totes les dades, inclosos els personals de tercers, gràfics, firmes, marques, símbols o qualsevol altre signe que aquest inclogui en el contingut de la comunicació que transmeti per a la prestació de serveis pel Proveïdor.
ii. Els enviaments han estat preparats en instal·lacions segures, per personal de confiança contractat per ell mateix.
iii. Els enviaments han estat protegits contra qualsevol tipus d’intromissió no autoritzada durant la seva preparació, emmagatzematge i transport abans de lliurar-los al Proveïdor.
iv. Els enviaments no contenen cap dels articles prohibits o restringits per la IATA (International Air Transport Association), l’ICAO (International Civil Aviation Organisation), l’ADR (European Roa Transport Regulation on Dangerous Goods), o per qualsevol organisme competent.
v. Els enviaments no contenen objectes prohibits, entenent com a objectes prohibits aquells la circulació dels quals no es permet per motius de seguretat, de sanitat pública, utilitat general i de protecció del servei postal universal, de conformitat amb l’enumeració prevista a l’article 16 del Reial decret 1829 /1999.
vi. Els enviaments es troben apropiadament embalats per al transport segur, i identificats amb les adreces de destinació correctes.
vii. Totes les lleis i regulacions aplicables de duanes, importació, exportació i altres han estat complertes.
3.3. Als efectes de verificar això, el Client facilitarà una descripció completa del contingut de l’enviament al corresponent albarà i permetrà al Proveïdor, sense notificació prèvia, la comprovació per motius de seguretat d’aquests enviaments, incloent-hi l’ús d’equips de Raig X.
4. RESPONSABILITAT DEL PUNT DE VENDA
4.1 Quan es tracti d’un transport internacional, la responsabilitat del punt de venda MBE per pèrdua, per dany de l’enviament o per enviament afectat d’aquest, es regeix per la Llei de transport internacional vigent.
4.2 Quan es tracti d’un transport dins d’Espanya, la responsabilitat del punt de venda MBE per pèrdua, total o parcial, o per avaria de l’enviament o part afectada del mateix, es regirà per la Llei de transport vigent nacional. En cas de retard, la responsabilitat del Punt de venda MBE es limitarà a indemnitzar el perjudici que es proveu que ha ocasionat aquest retard, no excedint mai aquesta indemnització del preu del transport que el client hagi abonat com a pagament pel transport pel que fa a l’enviament o la part del mateix que hagués patit aquest retard. El Punt de venda MBE no respondrà en cas de pèrdua, avaria o retard, si prova que la pèrdua, la avaria o retard han estat ocasionats per culpa del client o del destinatari, per una instrucció d’aquests no motivada per una acció negligent del Punt de venda MBE, per vici propi de les mercaderies o per circumstàncies que el Punt de venda MBE no va poder evitar i les conseqüències del qual no va poder impedir.

4.3 No obstant això, si el client contracta el servei “MBE SafeValue”, la indemnització haurà de ser d’acord amb les condicions que s’especifiquen al següent link www.mbe.es/aig-contrato. En cas de anar assegurat directament pel courier, serà aquest qui es responsabilitzi del reemborsament de les despeses de reparació o substitució en funció del valor de les mercaderies declarades i degudament demostrades per el client. En cas que el client hagués triat prèviament el servei de “MBE SafeValue”, MBE no serà responsable de la manca de reemborsament a causa de l’omissió i/o presentació inexacta de la documentació necessària requerida per a la gestió del procediment de compensació.

5. RESPONSABILITAT DEL CLIENT
5.1 El client es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la llei, la moral, la salut, l’ordre públic i els bons costums generalment acceptats, i a mantenir indemne al Punt de venda MBE de qualsevol reclamació derivada de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions .
5.2 El client garanteix que té la titularitat, la legitimitat o els drets necessaris per a l’ús de qualsevol dada, incloses les dades personals de tercers, gràfics, firmes, marques, símbols o qualsevol altre signe que inclogui al contingut de la comunicació que transmeti perquè el Punt de venda MBE pugui prestar els serveis. Per tant, s’obliga a mantenir indemne el Punt de venda MBE de qualsevol reclamació derivada de l’incompliment d’aquestes obligacions.
6. PROTECCIÓ DE DADES
6.1 D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea, les dades del client seran inclosos a la base de dades del Punt de venda MBE per tal de dur a terme l’encàrrec i l’enviament de propostes i informació de caràcter comercial relatives als serveis i productes propis del Punt de venda MBE, com també per extreure’n informació de caràcter estadístic.
6.2 Amb la signatura del present Albarà, el client autoritza de manera explícita i amb la deguda informació la cessió i el tractament de les seves dades a MBE SPAIN 2000, S.L., màster franquiciador de MBE a Espanya, i a les entitats terceres imprescindibles per dur a terme la prestació dels serveis contractats, entre els quals se citen de manera expressa:

A. consentiment per processar dades amb fins de màrqueting
B. consentiment per cedir les dades a MBE SPAIN 2000, SL per a la realització de campanyes corporatives de màrqueting
C. consentiment per processar dades amb finalitat d’elaboració de perfils
D. consentiment per comunicar les vostres dades a tercers
6.3 El client pot exercir davant del Punt de venda MBE i davant MBE SPAIN 2000, S.L., els drets previstos legalment i, concretament, els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com d’oposició i imitació al tractament de les dades personals , mitjançant una sol·licitud dirigida per correu postal o correu electrònic al Punt de venda MBE, a les adreces indicades al revers d’aquest document, o a MBE SPAIN 2000, S.L., a les adreces següents: Gran Via de les Corts Catalanes,129-131 , Pl. 12a, 08014 Barcelona, ​​mbe@mbe.es.

Per a més informació consultar la política de privadesa completa a www.mbe.es/es/privacidad-datos-albaran

7. LEGISLACIÓ APLICABLE, JURISDICCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
7.1 La prestació de serveis regulada en aquestes condicions es regeix per la legislació espanyola. Per tractar qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació amb aquest contracte, les parts se sotmeten a la jurisdicció que correspongui d’acord amb el que disposa la normativa espanyola vigent que sigui aplicable. No obstant això, en els casos en què aquesta norma prevegi la possibilitat de les parts de sotmetre’s a un fur, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Justícia del lloc on el Punt de venda MBE tingui el domicili. Les parts renuncien expressament a sotmetre qualsevol controvèrsia a les Juntes Arbitrals de Transport, previstes als articles 37 i 38 de la Llei 16/1987, d’ordenació dels transports terrestres, i altres disposicions vigents que siguin aplicables.
7.2 Aquest document conté l’acord íntegre entre el client i el punt de venda MBE sobre les matèries que s’indiquin, i substitueix tots els acords anteriors, verbals o per escrit, que puguin vincular les parts sobre les matèries aquí exposades.
8. IMPORTACIONS
8.1. El client assumirà totes les despeses i càrrecs generats o derivats dels serveis prestats per [MBE] incloent, sense caràcter limitatiu, els aranzels i impostos en què incorri [MBE] en prestar el servei contractat i, en particular, pel propi despatx de els enviaments postals a la duana corresponent. El client es compromet a pagar aquestes despeses i càrrecs en el moment del lliurament dels esmentats enviaments.
8.2. De la mateixa manera, el client haurà de mantenir indemne a [MBE] per qualsevol despesa per reclamacions, danys i perjudicis, multes i altres conceptes derivats de la manca de pagament dels imports i conceptes abans esmentats.

9. INFORMACIÓ DE REFERÈNCIA
9.1. Incidències no imputables al Proveïdor: No serà imputable al Proveïdor el retard o la impossibilitat d’ultimar el lliurament d’un enviament per (i) absència, desconeixement, defunció sense haver deixat hereus o refusament del destinatari, (ii) deficiència en les dades de lliurament facilitats pel remitent o (iii) impagament dels serveis prestats a la destinació (“incidències no imputables al Proveïdor”). El remitent haurà de suportar totes les despeses que es derivin de les incidències no imputables al Proveïdor, incloses, si escau, els costos i les assegurances de posteriors lliuraments de l’enviament o de retorn d’aquest al seu origen.
9.2. Controls d’exportació
i. El Client assumeix la seva responsabilitat i garanteix el compliment de qualsevol regulació que sigui aplicable en relació amb els controls d’exportació respecte a l’enviament. Queden incloses, sense caràcter limitatiu, les regulacions que prohibeixen el comerç no autoritzat de béns i serveis militars i estratègics, les regulacions relatives a acords comercials o financers, així com les regulacions que imposen condicions a la comercialització de determinades tecnologies, informacions o productes.
ii. El Client també garanteix que no ens lliurarà al Proveïdor cap enviament si ell o alguna de les parts involucrades estan incloses en alguna llista de sancions de les Nacions Unides, o de qualsevol altra nació, regió o comunitat autònoma que sigui anàloga a aquella o que la complementi o implementi.
iii. El Client indicarà si el seu enviament està subjecte a controls reguladors previs a la seva exportació i facilitarà al Proveïdor tota la informació i la documentació necessària per complir amb la regulació que sigui aplicable.
iv. El Client serà responsable de determinar i obtenir al seu propi cost qualssevol llicència o permís que sigui necessari en relació amb l’enviament, llevat de l’obtenció de les llicències necessàries per dur a terme la prestació dels serveis postals. El Client ha de garantir que el destinatari està autoritzat a rebre l’enviament de conformitat amb la regulació del país d’origen, de destinació i de qualsevol altre país que pugui reclamar jurisdicció sobre l’enviament.
v. El Proveïdor no assumeix responsabilitat davant del Client o davant de qualsevol altra persona, entitat o organisme per l’incompliment de la regulació que resulti aplicable amb relació als controls d’exportació, respecte a l’enviament, així com tampoc per les sancions, les mesures restrictives o els embargaments que se’n poguessin derivar.
9.3. Dret d’inspecció: El Client queda informat i consent que el Proveïdor o qualsevol autoritat governamental, incloent-hi Duanes, pugui obrir i inspeccionar-ne l’enviament en qualsevol moment i sense notificació prèvia.
9.4. Reclamacions: La reclamació per dany, avaria i pèrdua total o parcial del contingut de l’enviament haurà de fer-se en les 24 hores següents al rebut del mateix, llevat que el dany, avaria i pèrdua total o parcial fos manifest, i en este cas la reclamació haurà de fer-se al mateix moment del lliurament. Un cop formalitzada la reclamació dins dels terminis descrits, les accions legals corresponents prescriuen a l’any. El Proveïdor no serà responsable pels guanys que el remitent, el destinatari o qualsevol tercer hagin deixat d’obtenir com a conseqüència del dany, l’avaria i la pèrdua total o parcial del contingut de l’enviament.
9.5. Normes de seguretat per a l’enviament via aèria:
i. El Client garantirà en emplenar l’albarà i en fer el lliurament, al Proveïdor que el seu enviament no conté cap article prohibit d’acord amb les disposicions nacionals que regulen la seguretat dels enviaments aeris.
ii. El Client proporcionarà una descripció completa del contingut de l’enviament a l’albarà, si bé la seva responsabilitat no quedarà extingida per haver facilitat aquesta informació.
iii. El Client queda informat que el seu enviament pot ser sotmès a revisions de seguretat, que podran incloure la utilització d’equips de raigs X, així com a la inspecció i l’obertura d’aquest.
iv. El Client certifica que ha preparat el seu enviament a instal·lacions segures, per empleats de la seva confiança, i que el seu enviament ha estat protegit contra qualsevol tipus d’interferències il·lícites durant la seva preparació, emmagatzematge i trasllat fins a la seva acceptació per ser enviat.
9.6. Consideracions específiques per a Portugal: Tota la mercaderia que viatge dins de Portugal haurà d’anar acompanyada de factures originals, preferiblement en sobres “Packing List” o “Conté Documentació”.
9.7. Consideracions específiques per a Andorra, Ceuta, Melilla i Gibraltar: Tota la mercaderia que viatge dins Andorra, Ceuta, Melilla i Gibraltar anar acompanyada de la documentació següent:
i. Factura original de la compravenda, juntament amb tres còpies.
ii. Especificació de les dades fiscals del remitent i el del consignatari, i indicació del valor de la mercaderia.
iii. Si es tracta d’una operació no comercial, declaració jurada del remitent, explicant el motiu de l’enviament, detallant-ne el contingut i afirmant que es tracta d’un enviament no comercial.
9.8. Unitat de document: Als efectes oportuns, el Proveïdor i el Client deixen expressa constància que la Sol·licitud d’obertura de compte i l’acord per a clients constitueixen un únic document.
10. REMUNERACIÓ
10.1. El preu dels serveis objecte d’aquest Acord s’ajustarà d’acord amb les Tarifes d’enviaments i Recàrrecs indicats a l’Annex 1 (les Tarifes), més l’IVA corresponent o qualsevol altre impost indirecte o aranzel que gravi la prestació dels serveis .
10.2. Queda entès que, a partir de l’1 de gener de cada any, les tarifes d’enviament i els anomenats recàrrecs s’incrementaran.
10.3. El Proveïdor es reserva el dret de modificar les Tarifes i els Recàrrecs, fins i tot durant l’any, amb la notificació prèvia al Client; el Client tindrà dret a rescindir el contracte dins dels 15 dies següents a la notificació esmentada, enviant la sol·licitud de rescissió al Proveïdor per correu certificat amb justificant de recepció.
En cas que el Client no rescindeixi el contracte en els termes indicats en el termini anterior, les noves tarifes i recàrrecs es consideren expressament acceptats pel Client.
10.4. El Proveïdor emetrà una factura dins dels darrers 5 dies de cada període [mensual, trimestral] que haurà de ser abonada pel Client dins dels 15 dies següents a la recepció, mitjançant rebut domiciliat al compte bancari del qual és titular el Client , indicada a l’apartat de Forma de pagament a l’anvers.
10.5. El Client assumirà totes les despeses degudament justificades, incorregudes pel Proveïdor en ocasió de la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte. Aquestes despeses es carregaran a la factura del període en què s’hagin realitzat, indicant-ne el motiu i adjuntant-se còpia dels justificants.
10.6. En el cas de retard en el pagament de qualsevol quantitat deguda sota aquest Acord, el Client haurà d’abonar interessos de demora calculats de conformitat amb el que preceptua la Llei 3/2004, de 29 de desembre (segons ha estat modificada per la Llei 15 /2010, de 5 de juliol) per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials o en la normativa que hi sigui aplicable.
Així mateix, el Client ha de sufragar totes les despeses de devolució que s’originin. En el cas de retard en el pagament superior a seixanta (60) dies, el Client serà declarat en mora i el Proveïdor li obrirà el corresponent expedient de morositat i procedirà a efectuar-li el requeriment de mora oportú en el pagament per mitjà de notificació fefaent.
10.7. En cas de terminació del present Acord per qualsevol causa, el Client haurà d’abonar al Proveïdor qualsevol quantitat pendent per serveis prestats amb anterioritat a la terminació de l’Acord.
11. DURADA
11.1. El Contracte tindrà una durada inicial des de la data de la signatura fins al 31 de desembre del present any.
11.2. El Contracte s’ha de prorrogar per períodes successius anuals, llevat que qualsevol de les parts notifiqui per escrit a l’altra la seva voluntat de donar-ho per finalitzat amb, almenys, 30 dies d’antelació a l’expiració del període inicial o al de qualsevol de les pròrrogues.
11.3. Sense perjudici de l’anterior, qualsevol de les parts pot acabar anticipadament aquest Acord, en qualsevol moment, mitjançant un preavís escrit adreçat a l’altra part amb una antelació mínima de 30 dies.
12. CESSIÓ
12.1. El Client no podrà cedir els drets i les obligacions derivats d’aquest Acord sense el consentiment previ per escrit del Proveïdor.
12.2. El Proveïdor pot cedir els drets i les obligacions derivats d’aquest Acord sense el consentiment previ per escrit del Client. Aquesta cessió, si s’escau, ha de ser comunicada pel proveïdor al client no més tard dels quinze (15) dies següents a la seva materialització.
13. PRIMÀCIA DE L’ACORD
13.1. Aquest Acord constitueix el compromís íntegre assolit entre les parts fins a la data de la signatura respecte a les matèries que s’hi contenen i substitueix i deroga tots els acords anteriors, verbals o per escrit, en relació amb el seu objecte.