Montnegre 18-24, 08029 Barcelona
Sugranyes 4, local 1, 08029 Barcelona
Azcona 58, 28028 Madrid

E-COMMERCE (SERVEIS)
Condicions generals de contratació

Introducció

Aquest document contractual regirà les Condicions Generals de contractació de productes o serveis (d’ara endavant, «Condicions») a través del lloc web rosenthal-research.com, propietat de DRG SOLUTIONS, S.L., d’ara endavant, PRESTADOR, les dades de contacte del qual figuren també en l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions podran ser modificades en qualsevol moment. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes.

 

Els contractes no estaran subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.
L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:
• Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
• És una persona amb capacitat suficient per a contractar.
• Assumeix totes les obligacions aquí disposades.
Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.
El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

 

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels productes o serveis contractats per l’USUARI és DRG SOLUTIONS, S.L., amb domicili social a Montnegre, 18-24 – 08029 Barcelona (Barcelona), NIF B65915381 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI 934 449 634

I d’un altre, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

 

Objecte del contracte

El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

 

Procediment de contractació

L’USUARI, per a poder accedir als productes o serveis que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser major d’edat i donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte de client com a usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, els quals es tractaran de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i en la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI es compromet a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a la disposició de terceres dades de la utilització, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creada el compte d’usuari, s’informa que conforme al que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Activació de serveis.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta/ Despeses de transport.
9. Forma de pagament
10. Procés de compra.
11. Garanties i devolucions.
12. Llei aplicable i jurisdicció.

 

 

 1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓExcepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per endavant i per escrit pel PRESTADOR.

 

 

 1. ACTIVACIÓ DE SERVEISEl PRESTADOR no realitzés cap comanda o activarà cap servei fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.Com la comanda no comporta el lliurament físic de cap producte, sent els serveis contractats descarregats o activats directament del lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI respecte al procediment que ha de seguir per a realitzar aquesta descàrrega o activació.

 

Falta d’execució del contracte a distancia


Les dates o terminis de lliurament s’entendran sota les lleis de transport Nacional i internacional vigents.
En el cas de la prestació d’un servei, aquest estarà disponible des del mateix moment en què l’usuari hagi efectuat el pagament del mateix i podrà ser descarregat o activat segons les condicions del PRESTADOR.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan la descàrrega o activació del servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI falsos, inexactes o incomplets.

La prestació del servei es considerarà realitzada en el moment en què l’USUARI hagi descarregat o activat el servei.

 

 

 1. DRET DE DESISTIMENT

  L’USUARI té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i/o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte o servei, tant en manera en línia, com fora de línia, segons les lleis de transport Nacional i internacional vigents. El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:En la prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del PRESTADOR i USUARI i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat pel PRESTADOR, haurà perdut el seu dret de desistiment.2. En la descàrrega o activació del servei el preu del qual depèn de fluctuacions del mercat financer que el PRESTADOR no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.3. En la prestació de serveis confeccionats conforme a les especificacions de l’USUARI o clarament personalitzats.4. En el subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de productes, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

 

 

 1. RECLAMACIONSQualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents direccions de contacte:Postal: DRG SOLUTIONS , S.L., Montnegre, 18-24 – 08029 Barcelona (Barcelona)
  Telèfon: 934 449 634
  Mail: mbe134@mbe.esResolució de litigis en línia (En línia Disputi Resolution)

  Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 1. FORÇA MAJORLes parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

 

 1. COMPETÈNCIA

  L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni sofriran modificació de cap manera.L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions en tota la seva extensió.

 

 1. CARACTERÍSTIQUES DE L’OFERTATotes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses sota les lleis de transport Nacional i internacional vigents.

 

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de DRG SOLUTIONS , S.L. o a l’aquí estipulat, tindrà efecte, excepte pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avanços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

 

 

 

 1. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA / DESPESES DE TRANSPORT

 

Segons la cotització pel PRESTADOR i sempre sota les lleis de transport Nacional i internacional vigents.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 934 449 634 o via correu electrònic a l’adreça MBE134@MBE.ES

9. FORMES DE PAGAMENT

El PRESTADOR possibilita les següents formes per a efectuar el pagament d’una comanda:
• Transferència bancària:
• Targeta de crèdit

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquests fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells.
Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no compleixi amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

Donats els continus avanços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

 

 

 1. PROCÉS DE COMPRA

  Sol·licitar servei a través del formulari disponible en la pàgina WEB o per correu electrònic mbe134@mbe.esCancel·lació

La cancel·lació del servei es podrà efectuar abans de la confirmació per part de DRG Solutions, SL i sense que hagi generat el numero de seguiment ja que una vegada processat no es podrà anul·lar.

11. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties de venda de béns de consum:

I) Conformitat dels serveis amb el contracte

1. Excepte prova en contra, s’entendrà que els serveis són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas, algun d’ells no resulti aplicable:

a) S’ajustin a la descripció realitzada per DRG SOLUTIONS , S.L..

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els serveis del mateix tipus.

c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan l’hagi posat en coneixement de DRG SOLUTIONS , S.L. en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el servei és apte per a aquest ús.

d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un servei del mateix tipus que el client pugui amb fonament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, en el seu cas, de les descripcions sobre les característiques concretes dels serveis fetes per DRG SOLUTIONS , S.L..

e) DRG SOLUTIONS , S.L. descriu els detalls, les característiques i les fotografies dels serveis facilitats pel productor d’aquests, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

2. La falta de conformitat que resulti d’una incorrecta prestació del servei s’equipararà a la falta de conformitat del mateix quan la prestació estigui inclosa en el contracte de serveis i hagi estat realitzada per DRG SOLUTIONS , S.L. o sota la seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la prestació defectuosa es degui a un error en les instruccions establertes en aquest.

3. No procedirà la responsabilitat per faltes de conformitat que l’USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin el seu origen en serveis subministrats per l’USUARI.

II) Responsabilitat del PRESTADOR i drets de l’USUARI

DRG SOLUTIONS , S.L. respondrà davant l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del servei. DRG SOLUTIONS , S.L. reconeix a l’USUARI el dret de reclamació sota les lleis de transport Nacional i internacional vigents.
De conformitat amb l’article 6 del Codi Civil, qualsevol renúncia prèvia dels drets de l’USUARI o actes realitzats en frau seran nuls.
La garantia dels serveis oferts respondrà als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties de venda de béns de consum:

III) Substitució dels serveis

1. Si el servei no és conforme amb el contracte, l’USUARI té dret a reclamar la substitució del servei sota les lleis de transport Nacional i internacional vigents.

 

 

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓAquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més pròxims a la població de Barcelona (Espanya).